This website is a property of Delta Light:

Delta Light NV
Muizelstraat 2
8560 Wevelgem
BELGIUM
T: +32 56 435 735
E: info@deltalight.com
VAT BE 0432 671 468

By accessing and using the website, you explicitly agree to the following terms and conditions:

INTELLECTUAL PROPERTY
The contents of this site, including the trademarks, logos, drawings, data, product or company names, texts, images, etc. are protected by intellectual property rights and belong to Delta Light or third parties.

LIMITATION OF LIABILITY
1. Introduction
1.1 The information on the web site is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances, and therefore it can’t be regarded as a personal, professional or legal advice to the user.

1.2 Delta Light makes great efforts to ensure that the information provided is complete, accurate, precise and updated. Despite these efforts, inaccuracies may occur in the information provided. If the information provided contains inaccuracies or if certain information on or through the site is unavailable, Delta Light will make the greatest effort to rectify this as quickly as possible.

1.3 However, Delta Light can’t be held liable for direct or indirect damage arising from the use of the information on this site. If you find inaccuracies in the information provided through the site, you can contact the site administrator.

1.4 The content of the site (including links) may be altered at any time without notice. Delta Light does not warrant the proper functioning of the website and may in no way be held liable for any malfunction or temporary availability of the website or for any form of direct or indirect damage that may arise from access to or use of the website.

1.5 Delta Light can not in any event be directly or indirectly liable for damages caused by the use of this site or any other, in particular as a result of links or hyperlinks, including, without limitation, of all losses, interruptions, programs or other data on the computer system, equipment, software or other of the user.

1.6 The website may contain hyperlinks to websites or third-party pages, or refer directly to it. Placing links to these websites or pages does not imply any implicit approval of its content.

1.7 Delta Light expressly states that it has no control over the content or other features of these websites and can’t be held liable for any content or its characteristics or for any other form of damage caused by its use.

2. Applicable law and competent courts.
Belgian law applies to this site. In the event of a dispute, only the courts of the arrondissement of Kortrijk (Belgium) are entitled.

PRIVACY POLICY
1. INLEIDING

1.1. In dit privacybeleid lichten we toe wat de Groep DELTA LIGHT® (hierna 'wij', 'ons' of 'onze') zich
inzet om uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij zijn ons ervan bewust dat u bezorgd
bent over de beveiliging van informatie die u ons verstrekt (via het internet of anderszins).
In dit privacybeleid leggen we uit hoe we informatie van u verzamelen wanneer u:
• onze producten of diensten gebruikt;
• documenten van ons downloadt, zich aanmeldt voor de ontvangst van meldingen of zich
abonneert op nieuwsbrieven;
• onze showroom bezoekt, deelneemt aan een van onze evenementen of een bij ons
georganiseerd evenement bijwoont;
• www.deltallight.com of andere gelieerde domeinen (hierna de 'Website') bezoekt en zich
registreert voor het gebruik van onze apps;
• onze socialemediapagina's op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest en Vimeo
bezoekt of zich daarop registreert;
• zich aanmeldt voor het gebruik van onze wifi.
Dit privacybeleid is ook van toepassing op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
van bestaande en potentiële klanten.

1.2.Dit privacybeleid geldt voor alle ondernemingen en dochterondernemingen die behoren tot
DELTA LIGHT NV als groep van ondernemingen.

1.3.Alle persoonsgegevens die we over u verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval zorgen we ook voor
de nodige registraties als verwerkingsverantwoordelijke bij lokale regelgevende instanties.

1.4.Uw verwerkingsverantwoordelijke is: Delta Light NV, Muizelstraat 2, 8560 Wevelgem, België, btwnummer BE 0432 671 468, handelsregister Gent, afdeling Kortrijk (België), Tel.: +32 (0)56 435 735
/ E-mailadres: privacy@deltalight.com.
Hoewel uw verwerkingsverantwoordelijke een specifieke entiteit van de Groep DELTA LIGHT kan
zijn, kunnen uw gegevens worden opgeslagen in onze contactendatabase die toegankelijk is voor
en kan worden gebruikt door andere entiteiten van de Groep DELTA LIGHT die zich mogelijk buiten
de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Zie punt 6 hieronder voor meer informatie over
het delen van gegevens en de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de EER.
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor alle bedrijven van de
Groep DELTA LIGHT. Onze functionaris voor gegevensbescherming is altijd bereikbaar via de
bovenvermelde contactgegevens.

1.5.De leidende toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 56 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) is de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevenbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
Tel.: +32 (0)2 274 48 00 / E-mailadres: contact@apd-gba.be

1.6. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door en bezoek regelmatig deze pagina om op de hoogte te
blijven van eventuele wijzigingen.

1.7.Onder de punten 2 tot en met 8 geven we uitleg over de verzameling en verwerking van
persoonsgegevens van u als klant of potentiële klant van onze producten en/of diensten. We
benadrukken dat we alleen zaken doen met andere bedrijven en dat we dus niet in direct contact
staan met de consument.

1.8. In punt 9 lichten we toe hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u onze
socialemediapagina's op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest en Vimeo bezoekt.

1.9. In punt 10 informeren we u over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken
wanneer u solliciteert naar een baan bij de Groep DELTA LIGHT, meer in het bijzonder via
https://jobs.deltalightgroup.com.

1.10. In punt 12 informeren we u over de aanvullende verzameling en verwerking van
persoonsgegevens door onze lokale entiteiten en, indien van toepassing, de verplichtingen die zij
daarbij moeten nakomen.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?
2.1.Onder 'persoonsgegevens' verstaan we informatie die u als individu identificeert of kan
identificeren. Welke soorten persoonsgegevens wij verwerken, is grotendeels afhankelijk van de
dienst die u van ons ontvangt (en kan ook verschillen per land en volgens de toepasselijke
wetgeving).

2.2.Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die u schriftelijk met ons deelt (via uw
antwoord op ons contactformulier op de Website, uw visitekaartje dat u op een congres afgeeft,
uw inschrijving voor een evenement van Delta Light, uw registratie bij een bezoek aan onze
showroom of uw registratie bij het downloaden van de Delta Light-app).

2.3.Wij verzamelen en verwerken ook de persoonsgegevens die door derden worden verstrekt en
respecteren daarbij uw rechten. Daarnaast verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die
afkomstig zijn van gespecialiseerde professionele platformen waar we actief aanwezig zijn (zoals
Architonic, Archidaily en Dezeen) en die we halen uit de deelnemerslijsten van congressen en
evenementen waar we actief aan deelnemen.

2.4.Hieronder volgt een overzicht van de soorten persoonsgegevens die we verwerken:
a) naam;
b) e-mailadres;
c) andere persoonlijke contactgegevens (inclusief telefoonnummer en postadres);
d) functietitel;
e) werkgever en/of opdrachtgever;
f) zakelijke contactgegevens (met inbegrip van een kantooradres of rechtstreeks
telefoonnummer);
g) uw foto (bijvoorbeeld wanneer u een evenement van de Groep DELTA LIGHT bijwoont).
Wij verwerken geen gevoelige informatie.

2.5. Tijdens uw gebruik van de Website en gerelateerde onlinediensten worden bepaalde soorten
gegevens automatisch verzameld. Het is mogelijk dat een deel van die gegevens overeenkomstig
de toepasselijke wetgeving of in specifieke omstandigheden als persoonsgegevens wordt
beschouwd. Deze gegevens omvatten:
a) IP-adres;
b) browsertype en besturingssysteem;
c) online gedrag (bezochte webpagina's, gedownloade informatie, gebruik van onze
nieuwsbrieven...);
d) offline gedrag (aanwezigheid op onze evenementen, ontvangen catalogi, vergaderingen,
bezoeken met een van onze vertegenwoordigers...).

2.6.Daarnaast maakt de Website gebruik van verschillende cookies om uw ervaring te verbeteren en
te personaliseren. Meer informatie hierover vindt u in het cookiebeleid

2.7.Wij verzamelen alleen informatie die nodig is om u de producten of diensten te leveren die u hebt
aangevraagd en/of om te reageren op de interesse die u hebt getoond in onze producten of
diensten. Het soort informatie dat we kunnen verzamelen, is afhankelijk van de aard van de dienst
of het product.

3. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ZULLEN GEBRUIKEN
3.1.Vaak zal uit de context blijken hoe wij uw persoonsgegevens willen gebruiken.

3.2. Elke verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren, wordt gerechtvaardigd door een van de
volgende verwerkingsdoeleinden:
a) de verwerking is nodig om een contract uit te voeren of om stappen te ondernemen met het
oog op het sluiten of faciliteren van een contract; of
b) de verwerking is nodig om een toepasselijke wettelijke verplichting na te komen; of
c) de verwerking is in ons gerechtvaardigde commerciële belang, met inachtneming van uw
belangen en grondrechten.

3.3.De specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze
gerechtvaardigde commerciële belangen zijn:
a) uw aanvraag voor onze producten en diensten opvolgen;
b) u uitnodigen voor onze evenementen, congressen, producttrainingen...;
c) persoonlijk contact met u opnemen in het kader van een (potentieel) project;
d) u onze catalogus (Lightning Bible) bezorgen;
e) uw verlichtingsbehoeften bepalen en u informeren over relevante producten.

4. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
4.1.Wij zullen uw persoonsgegevens veilig bewaren terwijl deze onder onze controle zijn, ook
wanneer ze namens ons door externe dienstverleners worden verwerkt. Wij leiden onze
medewerkers op in het nakomen van hun verplichtingen op grond van de wetgeving inzake
gegevensbescherming en zorgen ervoor dat alleen onze relevante werknemers, aannemers en
agenten toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

4.2.Wij nemen de beveiliging van onze gebouwen, onze servers en de Website serieus. Ook nemen
wij alle passende technische maatregelen – gebruikmakend van erkende beveiligingsprocedures
en -middelen en in overeenstemming met goede praktijken uit de sector – om uw
persoonsgegevens op al deze platforms te beschermen.

4.3.Hoewel we alle redelijke inspanningen doen om uw veiligheid te beschermen op de hierboven
beschreven manier, kan niemand garanderen dat gegevensoverdrachten via het internet en het
wereldwijde web altijd 100 % veilig zijn. Dit betekent dat u de Website op eigen risico gebruikt.

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
5.1.Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

5.2.Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij:
a) uit de contactgegevens blijkt dat u in de verkoopregio van een ander bedrijf /
dochteronderneming van onze Groep gevestigd bent. Wij zullen uw gegevens dan aan de
gelieerde ondernemingen verstrekken voor dezelfde doeleinden als diegene die in dit beleid
zijn beschreven. Alle bedrijven binnen onze groep van ondernemingen komen in aanmerking
als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken.
b) dat noodzakelijk is voor onze diensten. Sommige van onze databases zijn toegankelijk voor
derden waarmee we een contract voor de levering van onze goederen en diensten hebben
gesloten, zoals direct-mailingbedrijven, webhosts, aanbieders van fysieke beveiliging,
marketingbedrijven en marktonderzoeksbureaus. Indien externe dienstverleners uw
informatie ontvangen, blijven wij verantwoordelijk voor het gebruik van uw
persoonsgegevens. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat die derden uw
persoonsgegevens even zorgvuldig behandelen als wij.
c) we op grond van toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel verplicht zijn om uw
persoonsgegevens door te geven aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties,
agentschappen of derden. Wij handelen verantwoord en houden rekening met uw belangen
bij de inwilliging van dergelijke verzoeken.

6. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
6.1.Wij zijn een internationale organisatie met bedrijven binnen en buiten de Europese Economische
Ruimte ('EER'). Externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken, kunnen gevestigd
zijn op locaties over de hele wereld. We kunnen ook onderworpen zijn aan toezicht door
rechtbanken of regelgevende instanties in verschillende rechtsgebieden. Om die redenen kunnen
uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in andere landen binnen en buiten
de EU en de EER. Aangezien de privacywetgeving in andere landen mogelijk niet gelijkwaardig is
aan die in uw eigen land, geven we persoonsgegevens pas door aan een ontvanger in het
buitenland als we ervan overtuigd zijn dat de bescherming van alle in dat land bewaarde
informatie adequaat is of dat de dienstverlener te allen tijde handelt in overeenstemming met de
geldende privacywetgeving. Indien vereist op grond van toepasselijke wetgeving nemen wij
maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die in andere landen verwerkt worden
ten minste even goed beschermd worden als in uw eigen land. We doen dit door bijvoorbeeld
contracten af te sluiten die de door de Europese Commissie goedgekeurde
modelcontractclausules bevatten.

6.2.Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij deze
doorgeven aan ontvangers in landen of rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van
gegevensbescherming bieden als uw thuisland, met inbegrip van maar niet beperkt tot landen of
rechtsgebieden buiten de EER.

7. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
7.1.Als algemene regel bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verzameld. In sommige omstandigheden kunnen we echter persoonsgegevens
langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer dat vereist is op grond van wettelijke, fiscale of
boekhoudkundige verplichtingen.

7.2. In specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens ook langer bewaren, zodat we in
geval van klachten of betwistingen een nauwkeurig beeld hebben van uw contacten met ons.

7.3.Wij hanteren een bewaarprocedure die we toepassen op gegevens die wij onder onze hoede
hebben. In alle gevallen waarin uw informatie niet langer nodig is, zullen we ervoor zorgen dat
deze op een veilige manier wordt verwijderd. Indien vereist op grond van toepasselijke wetgeving
zullen we u op de hoogte brengen wanneer de informatie is verwijderd.

8. UW RECHTEN
8.1.Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u enkele of elk van de volgende rechten hebben
met betrekking tot uw persoonsgegevens:
a) het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, samen met informatie over
hoe en op welke basis die persoonsgegevens worden verwerkt;
b) het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren (inclusief het recht om onvolledige
persoonsgegevens te laten aanvullen);
c) het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (in beperkte omstandigheden, wanneer
ze niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of
verwerkt);
d) het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien:
• de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;
• de verwerking onwettig is maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de
persoonsgegevens; of
• we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar ze nog steeds vereist zijn voor
het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.
e) het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die gebaseerd is op een
gerechtvaardigd belang van ons (en niet op uw toestemming of de uitvoering van een contract
met u);
f) het recht om te voorkomen dat wij u direct marketing toesturen (opt-out);
g) het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in te
trekken (indien die verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
h) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (cf. 1.5).

8.2.Wilt u de uitoefening van een van deze rechten onderzoeken? Neem dan gerust contact met ons
op (adres: Delta Light NV te Muizelstraat 2, 8560 Wevelgem / e-mailadres:
privacy@deltalight.com) met het verzoek uw gegevens in te zien of te laten wijzigen of
verwijderen. Om er zeker van te zijn dat u het bent die dit verzoek indient, zullen we u vragen om
een kopie van uw identiteitskaart bij uw verzoek te voegen. (Maak de foto op uw identiteitskaart
onherkenbaar en haal het nummer van uw identiteitskaart, enz. door om uw gegevens te
beschermen).
We zullen zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 30 dagen, antwoorden.

9. HET PRIVACYBELEID MET BETREKKING TOT ONZE SOCIALEMEDIAPAGINA'S OP FACEBOOK,
GOOGLE, INSTAGRAM, LINKEDIN, TWITTER, PINTEREST EN VIMEO

9.1.Wij gebruiken sociale media op basis van ons gerechtvaardigd belang om de interactie met onze
klanten en potentiële klanten te verbeteren en onze aanwezigheid op het internet te verzekeren.
Geen van onze producten of diensten wordt echter uitsluitend via sociale media
gecommercialiseerd. Wanneer u onze socialemediapagina's bezoekt, is dat uw vrije keuze en
stemt u in met de bepalingen van dit punt.

9.2.Gezamenlijk beheer
Wanneer u onze socialemediapagina's bezoekt, wordt de verwerking van uw persoonsgegevens
uitgevoerd onder gezamenlijk beheer van ons en de socialenetwerksite. De rechten en plichten
van ons en de socialenetwerksite met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens zijn
vastgelegd in een overeenkomst voor het delen van gegevens (of een overeenkomst voor
gezamenlijke verwerking).
Wij hebben geen enkele invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens door
socialenetwerksites, aangezien ons gebruik van sociale media onderworpen is aan de
voorwaarden die deze sites opleggen.
Daarom raden we u aan om bij de uitoefening van uw rechten met betrekking tot onze
socialemediapagina's uw vragen en/of eisen zowel aan ons als aan de socialenetwerksite te
richten.

9.3.Verwerking door socialenetwerksites
Sociale netwerken zoals Facebook en Google+ analyseren uw gebruikersgedrag meestal
uitgebreid wanneer u hun website of een website met geïntegreerde socialemedia-inhoud (zoals
knoppen of reclamebanners) bezoekt. Een bezoek aan onze sociale-mediasites zet talrijke
verwerkingsprocessen in gang die relevant zijn voor de gegevensbescherming.
Als u bij uw socialemedia-accounts bent aangemeld op het moment dat u een van onze
socialmediasites bezoekt, kan de beheerder van het socialemediaportaal dat bezoek toewijzen
aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet
bent aangemeld of geen account hebt bij het betreffende sociale-mediaportaal. In dat geval
worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden
opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.
Met behulp van de gegevens die op die manier worden verzameld, kunnen de beheerders van
sociale-mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses
worden opgeslagen. Zo kan aan u reclame worden getoond, zowel binnen als buiten de
desbetreffende socialemediasite, die gebaseerd is op uw interesses. Als u een account hebt bij het
betreffende sociale netwerk, kan er op alle apparaten waarop u bent of was aangemeld reclame
worden getoond die aansluit bij uw interesses.
Wij zijn niet op de hoogte van alle verwerkingen door socialemediaportals. Afhankelijk van de
aanbieder kan de verdere verwerking dus worden uitgevoerd door de beheerders van de
socialemediaportals. Raadpleeg daarom de gebruiksvoorwaarden en het
gegevensbeschermingsbeleid van de betreffende socialemediaportals.

9.4. Socialemediaplug-ins
Deze website bevat plug-ins van sociale netwerken. U kunt plug-ins herkennen aan het logo of de
knop 'Vind ik leuk' op deze website. Een overzicht van plug-ins is te vinden op de websites van de
socialenetwerksites.
Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw
browser en de server van de socialenetwerksite. De socialenetwerksite ontvangt daarbij de
informatie dat u met uw IP-adres deze website hebt bezocht. Als u op de knop 'Vind ik leuk' klikt
terwijl u bent aangemeld bij uw socialemedia-account, kunt u de inhoud van deze website op uw
profiel linken. Hierdoor kan de socialenetwerksite uw bezoek aan deze website koppelen aan uw
gebruikersaccount.
Wij zijn niet op de hoogte van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door
Facebook.
Het gebruik van socialemediaplug-ins is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om onze
zichtbaarheid op sociale media te maximaliseren.

10. HET PRIVACYBELEID MET BETREKKING TOT DE VACATURESITE https://jobs.deltalightgroup.com
Dit punt is van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u via
onze vacaturesite solliciteert naar een functie bij de Groep Delta Light.

10.1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij verwerken alleen relevante persoonsgegevens die nodig zijn om uw sollicitatie te beoordelen en
met u te communiceren:
• persoonlijke identificatoren zoals naam, persoonlijke contactgegevens (bv. adres,
telefoonnummer en e-mailadres), geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd en geslacht;
• uw cv en informatie over uw opleiding en uw professionele en andere ervaring;
• indien relevant voor de vacature: persoonlijkheidstests, referenties....
Wij verwerken geen gevoelige informatie.

10.2. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
Uw cv, motivatiebrief en notities die tijdens onze contacten zijn gemaakt, evenals de tests, proeven
en vragenlijsten, worden in het kader van de sollicitatieprocedure en het wervings- en selectieproces
verwerkt.
Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor onze eigen werknemers en eventuele externe werknemers
(bijvoorbeeld juryleden) die direct betrokken zijn bij het wervings- en selectieproces.

10.3. Doorgifte van uw persoonsgegevens
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden. Maar:
a) Uw gegevens worden verwerkt door HR-Technologies, d.w.z. de Verwerker, waarmee de
verwerkingsverantwoordelijke een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Samen stellen
we alles in het werk om uw persoonsgegevens op een adequate manier te beveiligen.
b) Het kan gebeuren dat we op grond van toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel
verplicht zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan wetshandhavingsinstanties,
regelgevende instanties, agentschappen of derden. Wij handelen verantwoord en houden
rekening met uw belangen bij de inwilliging van dergelijke verzoeken.

10.4. Bewaring van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens van kandidaten worden gedurende maximaal 5 jaar na de eerste registratie
bewaard.
Na 5 jaar wordt er contact met u opgenomen om te informeren of u nog steeds in onze database wilt
blijven staan. Als u dat niet binnen 30 dagen actief bevestigt, worden uw gegevens onherroepelijk uit
onze database verwijderd.

10.5. Uw rechten
Hiervoor verwijzen we naar punt 8.

10.6. Zodra u bent aangenomen, is ons HR-privacybeleid van toepassing op u, als onze werknemer,
en op uw persoonsgegevens.

11. INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID
11.1. Dit privacybeleid is van kracht sinds 25 mei 2018 en werd op 28 mei 2020 bijgewerkt.

11.2. Alle wijzigingen die we in dit privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina beschreven
om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van welke persoonsgegevens worden
verzameld, hoe deze worden gebruikt en onder welke omstandigheden ze openbaar gemaakt
worden.

THE USE OF COOKIES
1. Introduction
1.1 Cookies are files or pieces of information that may be stored on your computer (or other internet enabled devices, such as a smartphone or tablet) when you visit the Delta Light website. A cookie will usually contain the name of the website from which the cookie has come from, the "lifetime" of the cookie (i.e. how long it will remain on your device), and a value, which is usually a randomly generated unique number.

1.2 We use cookies to make the Delta Light website easier to use and to better tailor our website and our products to your interests and needs. Cookies may also be used to help speed up your future activities and experience on our Sites. We also use cookies to compile anonymous, aggregated statistics that allow us to understand how people use our Sites and to help us improve their structure and content. We cannot identify you personally from this information.

1.3 Two types of cookies may be used on the Delta Light website - "session cookies" and "persistent cookies". Session cookies are temporary cookies that remain on your device until you leave the Delta Light website. A persistent cookie remains on your device for much longer or until you manually delete it (how long the cookie remains on your device will depend on the duration or "lifetime" of the specific cookie and your browser settings).

1.4 Most internet browsers are initially set up to automatically accept cookies. You can change the settings to block cookies or to alert you when cookies are being sent to your device. There are a number of ways to manage cookies. Please refer to your browser instructions or help screen to learn more about how to adjust or modify your browser settings.

1.5 If you disable the cookies that we use, this may impact your experience while on the Delta Light website, for example you may not be able to visit certain areas of the Delta Light website or you may not receive personalised information when you visit our website. If you use different devices to view and access the Delta Light website (e.g. your computer, smartphone, tablet etc) you will need to ensure that each browser on each device is adjusted to suit your cookie preferences.

1.6 Session / temporary - These cookies are deleted from your device after you leave the website.
Permanent / persistent - These cookies are not deleted from your device after you leave the website. They remain on your device for a longer period of time.

CONTACT US
If you have any questions about this disclaimer, please contact us.

Terug naar boven